Strategi, verdier og overordnede målsettinger for ULNA barnehagene

Vi skal gjøre barn robuste gjennom psykisk helsefremmende arbeid. Som glødende engasjert samfunnsaktør gir vi barna det beste utgangspunktet for livsmestring. Mål:        Vi drifter høykvalitetsbarnehager gjennom god ledelse og kompetente medarbeidere        Vi anerkjenner lekens egenverdi og har barnets beste i fokus til enhver tid        Vi verdsetter den enkelte barnehages lokale identitet og et mangfold av pedagogiske konsept        Vi er i stadig utvikling og er den foretrukne aktøren i markedet

Vår visjon: Vi griper barndommens muligheter!

Ulna barnehagene legger grunnlag for muligheter til lek og mestring i en trygg og god hverdag.

 I vår logo viser vi Ulna-grepet, som er det første grepet i småbarnsalderen hvor hele barnets hånd griper om den voksnes trygge finger.

Våre verdier: Trygghet – Robusthet - Glød

Verdiene våre setter rammer for hvordan ansatte, ledere og organisasjonen fremstår og ligger til grunn for de valg og vurderinger vi gjør i hverdagen. Vårt verdigrunnlag er viktig for å bygge den kulturen vi ønsker å ha i ULNA barnehagene. ​

TRYGGHET betyr blant annet

En barnehagehverdag preget av sensitivt samspill, god kunnskap om tilknytningsteori, og mulighet for barnet til å utforske omverdenen

Kjennetegn på trygghet i vår barnehage vil blant annet være

Vår oppstartmodell, hvor barn og foreldre blir godt kjent med oss og tilvenning skjer på barnets premisser.
Forutsigbare overganger i hverdagen og gjennom barnehageoppholdet
Tilstedeværende voksne som kjenner alle barna på tvers av avdelingene, vi er der barna er
Sensitive samspill mellom barn og voksne
Å oppleve at man blir møtt med respekt – lytte, se og forstå den andre

ROBUSTHET betyr blant annet

Å styrke barnas robusthet ved å gi dem en indre struktur, en indre tro på at de har en identitet; at de er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt.

(uttalt av Per Schultz Jørgensen, professor ved sosialforskningsinstituttet og ved DPU ved Aarhus universitet i Danmark)

Kjennetegn på at vi jobber for å fremme robusthet i vår barnehage vil blant annet sees gjennom:

En god ytre struktur i hverdagen og i miljøet – faste normer og rammer

Involvere barn og foreldre og gi dem eierskap til det vi gjør

Fokusere på prosessen mer enn resultatet

Nærvær av voksne som møter barna på sine følelser og er gode på samregulering

Tett samarbeid med foreldre om barnets utvikling og behov.

Gjennom dette ønsker vi at barn oppdager at det kan få en større utholdenhet, ha tro på seg selv, at det har ressurser i seg og kan sette seg mål og nå de, samtidig som barnet også lærer å takle nederlag og frustrasjon.

GLØD betyr blant annet

Å ha et engasjement i det vi brenner for og smitte hverandre med gode ideer, nye muligheter og dele praksisfortellinger som setter i gang refleksjoner og ny praksis.

Kjennetegn på at vi har glød i vårt arbeid og i hverdagen vil vi blant annet se gjennom

En delekultur som skaper inspirasjon, glede og nysgjerrighet.

Smittende engasjement blant barn og voksne i hverdag og lek

Vise interesse og undring i barnas lek og aktiviteter

Barn og voksne som har lyst til å prøve ut ideer får mulighet til det, uten frykt for å feile

Vise et godt smil når vi møter hverandre

Ønske å lære mer og reflektere over egen og andres praksis

«De fleste store menn og kvinner er ikke perfekte, helstøpte personligheter. Nei, de er slike som har en sterk og drivende entusiasme, en iver så sterk at den får deres feil til å miste betydning.» (ukjent)

Vårt fundament: Mangfold - kompetanse - langsiktighet - helsefremmende

MANGFOLD i Ulna betyr blant annet

Et mangfold i ulike barnehagekonsept, størrelser, beliggenhet og forutsetninger. I tillegg handler mangfold om det kulturelle mangfoldet, etnisk mangfold, språklig mangfold, religiøst mangfold, mangfold av seksuell orientering og kjønnsidentitet og mangfold i forhold til våre funksjonsnivåer. Dette er en berikelse, både for barnehagen og for samfunnet forøvrig.

«…… Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

…… Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

…….Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.» (rammeplan for barnehage kap.1)

I vår barnehage har vi de 7 psykiske helserettigheter, utarbeidet av professor Arne Holte, som en av våre ledestjerner og det vil være med på å gjenspeile vårt arbeid også med mangfold.

Ved å ha mangfold som fundament i Ulna, betyr det at vi

Ved ansettelse alltid vurderer ut fra barnehagens ønske om et mangfold i personalgruppen, og tar derfor alltid inn et utvalg søkere med annet morsmål enn norsk, annen etnisk kulturell bakgrunn og menn til intervju, så lenge de , på lik linje med andre søkere, innehar de kvalifikasjoner som kreves.

Vi ønsker å gi mennesker med annet morsmål enn norsk mulighet til å ha språkpraksis i barnehagen vår, både for å bli kjent med barnehagekulturen og norsk arbeidsliv, men også for å få mulighet til å praktisere norsk.

Vi er bevisst på at mennesker som kommer fra andre land, også har andre referanser til hva en barnehage er og hvordan det er å være barn og foreldre i en norsk barnehage. Det betyr at vi skal gjøre foreldre kjent med vårt syn på blant annet lek, læring, oppdragelse og kosthold, samtidig som vi ønsker å forstå og lære hva det betyr for den enkelte familie også.  

KOMPETANSE i Ulna betyr blant annet

At Ulna har kompetansehevende tiltak for alle ansatte som gjennomføres i.h.h.t. kompetanseplan for ULNA barnehagene.

Villa Snøringsmoen har ansatte som utdanner seg inne montessoripedagogikken, samtidig som hele personalet får en innføring i de grunnleggende prinsippene.

Tjenesteleder holder på med nasjonal styrerutdanning ved UiA

Vi bruker «Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager» som utgangspunkt for observasjon, refleksjon og tilrettelegging på alle områder i barnehagens arbeid. Blant annet

o   Juridiske rammer

o   Ledelse

o   Verdier, holdninger og gjørekompetanse

o   Relasjonsarbeid og kunnskap om barns utvikling

o   Livsmestring og barns sårbarhet

o   Det fysiske miljøet og tilrettelegging for barns lek

o   Foreldresamarbeid

LANGSIKTIGHET i Ulna betyr blant annet

At vi legger verdiskaping for fremtiden til grunn i barnehagen ved

Målrettet arbeid over lengre tid, med rom for refleksjon og kompetanseheving.

Forstå at endringer er en prosess og for å oppnå kvalitet skal vi, jobbe målrettet med å utvikle oss faglig og som menneske.

Følge med på forskning som skjer på barnehagefeltet

Bærekraft – at det vi gjør i dag skal holde livet ut.

Gode rutiner for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid for å sikre et langsiktig arbeidsliv og en sikker drift av barnehagen.

Jobbe for å ha full barnehage, da det skaper forutsigbarhet, økonomisk bærekraft og faglig kontinuitet i en stabil personalgruppe

HELSEFREMMENDE – i Ulna betyr blant annet

At både den fysisk og psykiske helsen skal ivaretas blant annet gjennom fokus på trivsel, velvære og livskvalitet.

God tilrettelegging av arbeidsmiljøet, både for barn og voksne

Et kosthold som er gode byggeklosser for en god fysisk og psykisk helse

Raushet overfor hverandre

Mulighet til å være i bevegelse, både inne og ute

Benytte oss av muligheten til å dra på tur og utfolde oss fysisk i ulike former for lek og aktiviteter.