Velkommen til oss

”The life of man is whole in its lengh, like a cord. Touched in one part, the whole length vibrates”                   Maria Montessori, San Remo lecture

Enhver berøring gjennom ord eller handling påvirker oss som menneske for resten av livet. Som en streng på et instrument vibrerer hele strengen ved en enkel berøring. På samme måte er vi med på å berøre enkeltmennesker vi omgås, både barn og voksne.

Det er i de første årene personligheten vår legges. Vi som får dele denne tiden sammen med små barn har et enormt ansvar for hva vi fyller denne tiden med.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen og vårt tette samarbeid med foreldre, ønsker vi å være med på å tilrettelegge for at våre barn skal få oppleve trivsel, trygghet og tilhørighet.

Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage er en tre-avdelings barnehage som startet opp i august 2002. Barnehagen ligger idyllisk til i utkant av Lillesand sentrum med nær tilgang til både skog, sjø og sentrum.

Vår barnehage er en montessoribarnehage, det vil si at den baserer seg på Maria Montessoris observasjoner, erfaringer og forskning som hun bedrev hele sitt liv.

Om pedagogikken vår

Dr. Montessori ble utdannet som Italias første kvinnelige lege. Etter å ha tilbrakt utallige timer med å observere og være sammen med barn konkluderte hun med at barn går igjennom en rekke utviklingstrinn, og at hvert av disse karakteriseres av spesifikke tendenser, interesser og tenkemåter. Hun fant at barna hadde sin egen logikk på hvert utviklingstrinn, i tillegg til foretrukne aktiviteter og naturlige atferdsmønstre. Hun observerte også hvordan barna responderte på et ryddig og oversiktlig miljø hvor alle ting hadde sin faste plass. Mye av dette kan vi kjenne igjen i moderne forskning også.

Arbeid:

Dr. Montessori fant at barn har en spontan lyst til å arbeide – og arbeide konsentrert og selvstendig – hvis de får den rette stimulansen og får gjøre det i sitt eget tempo. Det at barna skal lære, handler ikke om å overføre kunnskap fra en voksen til et barn. Barna skal gis mulighet til å lære seg selv. Å gi barn muligheten til å plassere seg selv midt i læringsprosessen, det er å vise dem den selvsagte respekten som all kunnskapsinnhenting bør bygge på.

Respekt:

Montessoripedagogikken gjennomsyres av en dyp respekt for barnet og hva barnet kan utrette. Montessori så at de voksne – ofte ubevisst er et hinder for barna i stedet for en støtte. Respekten for barnet må bygge på at vi må innse at barn på mange måter er ulike oss voksne, men likevel prøve å forstå hvordan barn tenker. Barn som blir respektert og får holde på med de tingene de kjenner at de behøver, kommer i sin tur igjen til å utvikle respekt både for andre mennesker og omgivelsene. Et barn som har blitt respektert vil ikke ødelegge ting med vilje. Barn som får være seg selv og blir møtt med respekt, vil utvikle selvrespekt samt vise respekt for hverandre, materiell og miljøet.

Frihet

Begrepet frihet står sentralt i montessoripedagogikken. Det er nødvendig å gi barn frihet for at de skal utvikle selvdisiplin og dyp konsentrasjon. Barna får frihet til å selv velge arbeidsoppgaver og frihet til å handle innenfor klare grenser i et godt tilrettelagt miljø. Barnas frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe men frihet til noe, nemlig lek og aktivitet, utvikling og vekst. Innskrenkninger i friheten består i at barna ikke får gjøre noe som går ut over andre barn, for eksempel forstyrre andre unødig i en aktivitet, ødelegge ting i miljøet eller skade andre mennesker eller dyr.

Det finnes en rød tråd i montessoripedagogikken. Voksenrollen, barnesynet, arbeidsmetoden og aktiviteter vi legger til rette for, samt målet for barnets hverdag i barnehagen viser et helhetssyn på mennesket, barnet og verden.