Velkommen til Villa Snøringsmoen

Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage ble startet opp 2002, og høste 2013 ble vi en del av Ulna as. Vi har ca. 60 barn i alderen 1-6 år fordelt på tre avdelinger. Spirene som er en 0-3 års avdeling, Solsikken øst og Solsikkene vest som begge er 3-6 års avdelinger. Barnehagens åpningstid er 07.00 – 16.30.  

Vi ligger idyllisk til i utkant av Lillesand sentrum, nærmere bestem Lofthus 22/24. Her har vi nær tilgang til både skog, sjø og sentrum.

Vårt pedagogiske grunnsyn:
Barnehagen vår er en Montessoribarnehage, det vil si at vi tar utgangspunkt i Maria Montessoris egne iakttakelser og den forskningen hun bedrev hele sitt liv.

Dr. Montessori ble utdannet som Italias første kvinnelige lege- Etter å ha tilbrakt utallige timer med å observere og være sammen med barn konkluderte hun blant annet med at barn passerer en rekke utviklingstrinn, og at hvert av disse utviklingstrinnene karakteriseres av enkelte kjennetegn, interesser og tenkemåter. Hun la merke til at barna hadde sin egen form for logikk på hvert utviklingstrinn, i tillegg til at enkelte aktiviteter var mer foretrukne i visse perioder av utviklingen og at det også ga særegne atferdsmønstre i de forskjellige utviklingsperiodene.

Orden, forutsigbarhet og oversikt er viktig for de fleste. Maria Montessori observerte hvordan barna responderte på et ryddig og oversiktlig miljø hvor alle ting hadde sin faste plass. Det skapte en god mulighet for å velge mellom mange aktiviteter og finne det man trenger når man trenger det.

Noen grunnleggende begreper du finner igjen hos oss er:

Respekt:
Montessoripedagogikken gjennomsyres av en dyp respekt for barnet og hva barnet kan utrette. Montessori så at de voksne – ofte ubevisst -  er et hinder for barna i stedet for en støtte. Respekten for barnet må bygge på at vi må innse at barn på mange måter er ulike oss voksne, men likevel prøve å forstå hvordan barn tenker. Barn som blir respektert og får holde på med de tingene de kjenner at de behøver, kommer i sin tur igjen til å utvikle respekt både for andre mennesker og omgivelsene. Et barn som har blitt respektert vil ikke ødelegge ting med vilje. Barn som får være seg selv og blir møtt med respekt, vil utvikle selvrespekt samt vise respekt for hverandre, materiell og miljøet.

Frihet
Begrepet frihet er et annet begrep som står sentralt i montessoripedagogikken. I følge Dr. Montessori er det nødvendig å gi barn frihet for at de skal utvikle selvdisiplin og dyp konsentrasjon. Barna får frihet til å selv velge arbeidsoppgaver og frihet til å handle innenfor klare grenser i et godt forberedt miljø. Barnas frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Innskrenkninger i friheten består i at barna ikke får gjøre noe som går ut over andre barn, for eksempel være til hinder for andres aktiviteter og utforskning, ødelegge ting i miljøet eller skade andre mennesker eller dyr. Dette fordi det da vil gå ut over andres frihet.

Arbeid og læring
Montessori så gjennom gjentatt observasjon at barn har en spontan lyst til å arbeide – og arbeide konsentrert og selvstendig – hvis de får holde på med noe som interesserer de og får gjøre det i sitt eget tempo. Det at barna skal lære, handler ikke om å overføre kunnskap fra en voksen til et barn. Barna skal gis mulighet til å lære seg selv. Å gi barn muligheten til å plassere seg selv midt i læringsprosessen, det er å vise dem den selvsagte respekten som all kunnskapsinnhenting bør bygge på.

Det finnes en rød tråd i montessoripedagogikken. Det positive menneskesynet, arbeidsmåten og arbeidsmateriellet, de voksnes rolle og målet med metoden gir et helhetssyn på mennesket, barnet og verden.