Foreldremedvirkning

Tett samarbeid med foreldregruppen og aktiv medvirkning er viktig for å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet. Et godt samarbeid med barnets hjem er essensielt for at barnehagen skal kunne gi barna en best mulig hverdag.

Barnehagen gjør følgende:

  • Bli kjent-samtale før barnet begynner i barnehagen
  • Oppfølgingssamtale med foresatte til nye barn tidlig på høsten
  • Benytter KidPlan som digitalt verktøy for foreldrekommunikasjon
  • Foreldresamtaler minst to ganger i året (en på høsten og en på vinter/ vår)
  • Deltar i en årlig nasjonal foreldreundersøkelse i regi av UDIR (utdanningsdirektoratet)
  • SU (samarbeidsutvalget) har minst to møter i året
  • Minst et foreldremøte i året
  • Fortløpende dialog ved levering og når barnet blir hentet.
  • Personalet viser interesse for barnet og familiens liv utenfor barnehagen, fordi dette kan ha positiv innvirkning på samspillet med barnet og dermed også barnets trivsel
  • Proaktivt personale som tar tidlig kontakt med foreldre om vi undrer oss over noe, og alltid tenke at tidlig innsats kan forebygge mye hos barn og familier som muligens trenger ekstra støtt