Samarbeid mellom barnehage og hjem

Her vil du få et innblikk i ulike arenaer vi legger til rette for, slik at vi får et best mulig samarbeid med deg som forelder. Vi ønsker at dette skal fungere godt for både oss i barnehagen og for dere, da det kan ha stor betydning for at barna skal ha fullt utbytte av tiden i barnehagen. På denne siden vil du finne en oversikt over ulike arenaer for samarbeid og hva målet er med disse. Gi gjerne tilbakemelding til oss om det er noe du tenker kunne vært gjort annerledes.

Oppstart i barnehagen:
Personalet og foreldrene skal samarbeide om en god oppstart, slik at barnet kjenner seg trygg når mor og far går fra det. Vi tar utgangspunkt i en oppstartsmodell som vi har lånt fra Jåttå barnehage, med noen ekstra tiltak (les mer om dette under fanen "oppstart i barnehagen"

Forventninger
For å kunne få til et godt foreldresamarbeid har vi lagt noen forventninger til grunn. Vi avklarer også deres forventinger til oss i ulike møtepunkter. 
- Vi i barnehagen forventer at du som forelder møter opp på foreldremøter, samtaler og ulike arrangement i barnehagen.
- Dersom du ønsker å snakke med oss om noe, så ønsker vi å finne tid til en samtale i ro og mak. Slike samtaler bør derfor avtales med din avdelingsleder på forhånd.

Foreldresamtaler:
Før oppstart har vi samtale med nye foreldre. Her har vi fokus på hvordan vi skal sikre en best mulig oppstart for det enkelte barnet. Vi kommer blant annet innpå

- barnets familie og andre nære relasjoner
- den første tiden i barnets liv
- hvordan barnets utvikling har vært, hvor det er nå
- trygghet og tilknytning
- forventinger til barnehagen
- samarbeid mellom hjem og barnehagen

Utpå høsten og våren har vi oppfølgingssamtaler hvor vi blant annet tar opp
- evaluering av oppstart
 -aktivitet, lek og samspill.
 -Trygghet og følelser, barnets trivsel
 -barnets utvikling, samspill med barnet, hjemme og i barnehagen
 -lek og aktiviteter hjemme og i barnehagen
 -tilbakemelding om eventuelle endringer i familiesituasjonen
 -er det noe som uroer dere?
 -samarbeid mellom barnehage og hjem

Innholdet i foreldresamtalene vil til en hver tid være under utvikling. Vi ønsker å ha fokus på hele barnet og hvordan alt henger sammen og er med på å påvirke barnets hverdag. Er det behov for en samtale utenom de oppsatte tidene, så gir dere bare beskjed.

Garderobesamtaler: Et godt forhold mellom foreldre og personalet er avgjørende for barnets trivsel. Dette er blant annet synlig i levering- og hentetiden. Ting dere reagerer på eller ikke er enige i er vi oppriktig interessert i å høre, men ikke i garderoben foran barna og andre voksne. Be om tid så kan vi trekke oss til side. Vi ønsker ikke at barna skal høre foreldre og personal diskutere kritikkverdige ting i barnehagen, da barna kan komme i en lojalitetskonflikt. Vi vil gjerne ha kontakt, men det er en del ting man ikke bør snakke om mens barnet hører på, også ting som gjelder barnet ditt. Selvfølgelig kan vi si noe i barnets påhør, men da skal det være noe som barnet kan vokse på. Når personalet svarer svevende, er det altså ikke nødvendigvis fordi spørsmålet er vanskelig, men fordi vi vet at det kan være krenkende for et barn å bli snakket om som om det ikke er tilstede i det hele tatt.

Foreldremøter: Det avholdes 2 foreldremøter i løpet av året. Her blir det gitt informasjon om barnas hverdag, tanker personalet gjør seg, veien videre og drøfting av aktuelle problemstillinger.

Det kan også være bestemte temaer på disse møtene hvor vi inviterer eksterne foredragsholdere.

Det forventes at dere som foresatte møter på disse møtene, da det er deres barn det handler om og hva vi ønsker å ha fokus på i barnehagen.

Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldre til samtlige barn i barnehagen. Hver familie har en stemme. Foreldrerådet velger en representant fra hver avdeling til barnehagens samarbeidsutvalg og en vararepresentant. Den valgte representanten er leder for foreldrerådet på sin avdeling. Funksjonstiden er et år.

Foreldrerådet har fast møte i etterkant av foreldremøtene. Ved behov kan det innkalles til ekstra ordinære møter. Foreldrene har selv ansvar for innholdet i møtene.

Samarbeidsutvalget (SU): Ifølge barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Representantene velges for et år av gangen. Det består av:

- tre representanter fra foreldrene med hver sin vararepresentant
- tre representanter fra personalet med hver sin vararepresentant
- Tjenesteleder (uten stemmerett)
- Eier kan være representert med en representant

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Videre skal det være med på å utarbeide og godkjenne årsplanen.

Ved ønske om dugnad vil SU være ansvarlig for gjennomføring i samarbeid med tjenesteleder.