Barnehagens Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
 - Utdrag fra Lov Om barnehager

Samarbeidsutvalget i Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage består av 1 forelder fra hver avdeling, valgt av foreldrerådet (hvorav en er leder av SU) 1 ansattesrepresentant fra hver avdeling og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter i SU:
Villaen: Jannicke Fjeldstad (Vara: Irmelin Riste Moltumyr)

Låven: Christian Falkenberg (Vara: Henriette Døviken Baardsen)

Bambini:Mari Jore (vara: Eirin Schmidt)
Personalrepresentanter:

Villaen: Fanny Estelle Carlsson

Låven: Helene Håland Salvesen

Bambini: Natalia Radgowska

Representant for eier:

Astrid Schmidt, tjenesteleder