Overganger

Å komme til et nytt sted kan oppleves krevende for mange, både barn og voksne. For å sikre en best mulig start i barnehagen, på ny avdeling og på skole, har vi noen retningslinjer vi jobber etter. Trygghetssirkelen danner grunnlag for grunntanken om hva som skal til for å få en best mulig oppstart og overgang.

Ny i barnehagen

Det er viktig med en trygg og forutsigbar start i barnehagen. Både for foreldre og barn. Vi i personalet ønsker å være så godt forberedt som mulig slik at vi kan starte barnehageåret på best mulig måte.

Vi kaller inn alle nye foreldre til et foreldremøte før sommeren

Vi sender ut et velkomstbrev med praktisk info til alle som skal begynne i barnehagen. Foreldre får også informasjon om tilvenning i det første skrivet som blir delt ut til foreldrene.

Før oppstart gjennomfører vi en samtale hvor vi blir kjent med familien, barnets første leveår og vi ønsker å forstå hva barnet har erfaring med helt fra svangerskap og frem til det begynner i barnehagen.

Vi ønsker å legge til rette for en god tilvenning for barn og foreldre gjennom å presisere en forventning på at det brukes minst en uke (helst flere) på å skape en trygg tilknytning til personalet i barnehagen. Dette gjøres gjennom at foreldre er tilstede som den trygge tilknytningspersonen mens barnet blir kjent med de som skal være sammen med barnet fremover. Dette gjelder særlig for de miste barna, men vil være viktig også for eldre barn.

Ny avdeling

Foreldre på Spirene har samtale i forhold til hvordan vi tenker overgangen til Solsikkene skal gjennomføres på en best mulig måte for hvert enkelt barn. 

Dersom vi har mulighet for det begynner vi, allerede på våren å besøke Solsikkene sammen med en trygg voksen fra Spirene.

For å få en best mulig overgang mellom små- og storbarnsavdeling har pedagogene overgangssamtale. Dette er for å legge best mulig til rette for barna på ny avdeling.

Det gjennomføres en samtale med foreldrene på Solsikkene så tidlig som mulig, helst i den første uken barnet begynner fast på ny avdeling.

Overgang barnehage - skole

Først og fremst har vi en førskolegruppe hvor skolestarterne samles. Denne gruppen starter utpå høsten. Her finner de eldste barna på ulike aktiviteter sammen.

På våren, før skolestart, har pedagogen samtale med førskolebarna om barnets forventninger til å begynne på skolen, samt at vi spør barna om det er noe spesielt de vil at skolen skal vite om de når vi har overgangssamtale med skolen.

Det gjennomføres foreldresamtaler hvor vi sammen blir enig med foreldrene om hva barnehagen skal orientere skolen om før skolestart. Vi har særlig fokus på barnet, hvilke relasjoner som kan være viktig ved skolestart, hvordan barnet kommuniserer med andre barn og voksne, barnets lekekompetanse og hvilke styrker barnet har. Dersom barnet har noen spesielle utfordringer det kan være viktig å vite om før skolestart blir vi enig om hvordan dette skal informeres om og hvorfor.  Lillesand kommune har utformet et eget skjema for overgangssamtale med skolen.

Det gjennomføres overgangssamtaler mellom pedagogisk leder og skolepersonal med utgangspunkt i det utfylt skjema.