Psykisk helsefremmende barnehage - "Se meg - vær der for meg"

«Se meg og vær der for meg» er en satsning vi i Ulna har hatt siden 2015 og som nå er en integrert del av det faglige arbeidet i alle barnehagene. Vi arbeider målrettet for å oppnå sosial  utjevning, likeverd og inkludering.

Vi skal forebygge og hindre at mobbing og krenkelser skjer i barnehagen, og vi ønsker å bidra til at barnet utvikler en robusthet som gjør at det beholder en indre tro på at det har en identitet; at det er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt. Vi ser viktigheten av at alle barn skal få kjenne en mening med livet,oppleve mestring,kjenne tilhørighet og trygghet og at de skal få være med og delta, påvirke og oppleve at de er en del av et fellesskap.

Kort oppsummert betyr det at vi ønsker å være en psykisk helsefremmende barnehage.

Som del av satsingen vår har vi samarbeid med ulike organisasjoner og vi har utviklet ulike veiledere.  

Barnas verneombud – et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse og PBL

Barnehagen vår er med i et pilotprosjekt hvor barnehagen har et verneombud for barn (BVO). Dette skal gjøre oss i stand til å identifisere når et barn lever med omsorgssvikt, blir utsatt for fysisk eller psykisk vold eller overgrep. Vi får kjennskap til hvordan vi skal handle på bakgrunn av den kunnskapen vi tilegner oss.

Vi ser også på vårt verdisyn, vår rolle og vårt ansvar. Vi får økt vår kompetanse på å samtale med barn og foreldre. I samtale med barn får de kunnskap om viktigheten av å sette grenser for egen kropp/seg selv og om hva andre ikke har lov til å gjøre mot barn. Vi snakker om hemmeligheter, om hva som kan være gode hemmeligheter og hva som kan være vonde hemmeligheter.

Til hjelp i dette arbeidet har vi laget en veileder. Denne inneholder fakta om vold og overgrep, gir veiledning og informasjon til signaler om hva barnehageansatte skal se etter. Den inneholder forslag til observasjonsmetoder og verktøy, samt tips til faglitteratur. Den gir også føringer for bestemte metoder og aktiviteter hver barnehage skal ha rutine for i dette arbeidet. Denne veilederen revideres jevnlig.

Vi har også utarbeidet en plan for forebygging av mobbing og krenkelser. Denne inneholder fakta og definisjoner. Den gir kunnskap og opplysning. Den gir tips om verktøy og metoder. Den gir støtte og veiledning til ansatte i arbeidet for å hindre mobbing og krenkelser.

Lederutvikling og kompetanseheving

Med innovativt blikk på forskning og faglig fokus bidrar Ulna til kompetanseheving og lederutvikling. Felles plandager, deltagelse på konferanser, støtte til

videreutdanning, frokostseminarer, lederdager og utviklingsprosesser er bidrag til å sikre kvaliteten i barnehagen.

«Barn er budbringere – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager»

Styd kommunikasjon og Kommuneforlaget har sammen utarbeidet en håndbok og et digitalt verktøy for pedagogisk arbeid, refleksjon, dokumentasjon og samarbeid i barnehagen. Ulna har hatt en barnehage med i pilot arbeidet, og alle barnehagene er nå tilkoblet denne arbeidsmodellen og tar den i bruk.

Vi jobber systematisk med tema som omhandler områder i barnehagen.

De 7 psykiske helserettighetene

Ulna barnehagene vil drive helsefremmende barnehager. Ifølge psykolog Arne Holte har barnet krav på innfrielse av 7 psykiske helserettigheter for at barnehagen kan sies å være en helsefremmende barnehage. I barnehagen vår er disse kravene implementert som rettesnor og kjennetegn i arbeidet med å skape et miljø for god psykisk helse hvor barna blir møtt med anerkjennelse og støtte. Personalet har verdier og kunnskap som gjør at kloke grep og handlinger sørger for at barna får innfridd sine rettigheter.