Barnehagens formål, innhold og arbeidsmåter

I det daglige arbeidet i barnehagen skal personalet kunne møte barnets behov på alle områder. «Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling» - Rammeplan for barnehagen 2017

 

Barnehagen skal ivareta barnets behov for omsorg gjennom at

Vi bruker mye tid på å bli godt kjent med hvert barn og bruker trygghetssirkelen aktivt for å tolke barnas behov og hva de trenger av oss voksne.

Vi skal møte barna på deres følelser og snakker med barna om hva man trenger når man har de ulike følelsene.

Tilrettelegge dagen slik at det er rom og tid for nærhet, ro og hvile gjennom hvilestunder med høytlesing eller musikk, faste soverutiner for de yngste og ha tid til å sitte på fanget.

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Tilrettelegge miljøet og dagsrytmen slik at det inspirerer til ulike typer lek

Tilby lekemateriell som er tilpasset barnets alder og modenhet.

Personalet skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken

Verne om den gode leken: La barna gjøre seg ferdig så langt det lar seg gjøre

Gi barna felles opplevelser som utgangspunkt for lek (for eksempel gjennom bøker og fortellinger)

Personalet observerer aktivt leken slik at man sikrer inkludering

Barnehagen skal fremme danning

Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet

Utfordre barnas tenkning og invitere dem i utforskende samtaler

Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger

Synliggjøre og framheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring

Barnehagen skal fremme læring

Gjennom utforskning av materiellet vi tilbyr barna og gjennom samspill og undring

Gjennom et tilrettelagt miljø hvor barna får medvirke til egen læring

Være oppmerksom på barnas sensitive perioder og gi barna opplevelser på bakgrunn av dette

Jobbe med tverrfaglige prosjekter med ulike tema over lengre tid for å gi rom til fordypning

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

Gi rom og tid til at barna blir kjent gjennom lek og meningsfull aktivitet

Jobbe bevisst med observasjon av barnas lek, bruke «Alle med-skjema» når vi er usikre

Se bakom adferden når barn ikke mestrer å komme inn i lek og samspill, og lære dem gode strategier 

Fokus på fellesskap, samtale for eksempel rundt matbordet, at alle har noe å bidra med

Snakke positivt om alle barna, også de som utfordrer oss, i andres påhør slik at det er de positive egenskapene som framheves

Bruke samtale, undring og fortellinger for å forstå hvordan andre har det. F.eks vennekort og vennebøkene som anbefales i veilederen vår.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling

Ha et aktivt og inspirerende språklig miljø gjennom interessante bøker, sanger, dialog og godt språkmateriell (jmf. begrepsbading i Montessoripedagogikken)

Være bevisst på vår rolle om språklige forbilde og være lydhør i kommunikasjonen med alle barn

Følge med på barnas kommunikasjons og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Den pedagogiske virksomheten speiler den kunnskapen vi har om barnegruppen, lokale muligheter, vår kunnskap om barns utvikling og på hvilken måte vi tar hensyn til barns medvirkning og deres interesser. Dokumentasjon synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehagelov og rammeplan. Den gir informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Vi vil bruke SMTTE – Sammenheng – mål – tegn – tiltak – evaluering i dette arbeidet.

Planlegge

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet.

Gjennomføre

Underveis i arbeidet hjelper planene oss til å se sammenhengen mellom aktiviteter, gjennomføring og mål

Vurdere

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan og for at vi kan lære av det vi gjør og endre praksis der det er nødvendig for å få ønsket praksis

Forbedre

Vi utvikler kvalitet i en bevisst retning

Progresjon

Alle barn er forskjellige innenfor hvert sitt alderstrinn og utvikling. Med et bevisst forhold til barnets utvikling skal vi i barnehagen se etter, og sørge for at hvert barn har en progresjon i sin utvikling, sammenlignet med seg selv. Dette må vi ha kunnskap om og verktøy til å kunne dokumentere og følge opp.